NIA เชิดชูเกียรติ สมาพันธ์ SME ไทย หนุน “ชาติแห่งนวัตกรรม”

นาย วิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ซ้าย) และในนาม ผู้บริหารสมาพันธ์ SME ไทย เข้าร่วมรับเข็มที่ระลึก พร้อมด้วยประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ จาก ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA (ขวา) ในงานเชิดชูเกียรติ CHIEF INNOVATION OFFICER ฐานะผู้มีบทบาทสำคัญและเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนนวัตกรรมภายในองค์กร รวมถึงสร้างเครือข่ายนวัตกรรมเพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมของประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็น “ชาติแห่งนวัตกรรม” และติด 1 ใน 30 อันดับของประเทศที่มีความสามารถด้านนวัตกรรมของโลกภายในปี 2573 ณ ห้องบอลรูม ชั้น B1 โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ ถนนวิทยุ